naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

Svazek obcí pod Peperkem - Kompostárna Sázava


Svazek obcí pod Peperkem (Sázava, Velká Losenice, Hamry nad Sázavou, Nové Dvory) v roce 2004 vybudoval Zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů v obci Sázava – kompostárnu. Ta bude pro všechny zúčastněné a další okolní obce a firmy zpracovávat biologický odpad na kompost. Na podzim minulého roku již proběhl zkušební provoz a stavba byla zkolaudována a uvedena do trvalého provozu. 

Zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů

Principem technologického zařízení je vytvoření optimálních podmínek pro déle trvající činnost aerobních termofilních mikroorganismů. Aerobní prostředí je vytvářeno denním automatickým překopáváním kompostovaného materiálu. Optimální úživný poměr C : N a optimální vlhkost jsou vytvářeny kontinuálním mícháním kalů se slámou. Za těchto podmínek dochází ve fermentačním žlabu k rychlému rozvoji aerobních termofilních mikroorganismů, při kterém je uvolňováno značné množství tepla provázené rychlým nárůstem teploty substrátu. Zařízení slouží k úpravě čistírenských kalů biotechnologickou řízenou fermentací se slámou na kvalitní kompost. Zařízení je schopno velmi kvalitně zpracovat i odpady potravinářského průmyslu.

Přehled druhů odpadů pro něž je zařízení určeno 
Popis odpadu                                             Zařazení odpadu Katalogové číslo odpadu 
Odpad rostlinných pletiv( sláma obilná a ostatní)     O                           020103 
Zviřecí trus, moč a hnůj ( prasečí a hovězí kejda)    O                           020106 
Kaly z čištění odpadních vod ( výrobny potravin)      O                           020204 
Kaly z čištění odpadních vod ( vývařovny)               O                           020305 
Kaly z čištění odpadních vod ( mlékárny)   
                O                           020502 
Kaly z čištění odpadních vod ( palírny)                    O                           020702 
Kaly z čištění odpadních vod ( pivovary)   
                 O                           020705 
Kaly z ČOV – obecních                                          O                           190805
Odpady ze zahrad a parků                                    O                           200201
Odpad z lesnictví                                                  O                           020107 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků                      O                           190809 
Biologicky rozložit. odpad z kuchyní a stravoven       O                           200108 

Popis technického a technologického vybavení zařízení Výrobna pro biologické zpracování odpadů na rychlokompost slouží především k úpravě čistírenských kalů biotechnologickou řízenou fermentací se slámou na kvalitní kompost bez fekálního zápachu, nežádoucích mikroorganismů, zárodků škůdců a semen plevelů. Zařízení je schopno velmi kvalitně zpracovat i odpady potravinářského průmyslu, např. mlékárenské kaly, kaly z vývařoven aj, 
Provoz celého zařízení tvoří homogenizační stroj, dávkovací stůl zhomogenizovaného vstupního materiálu, pásové dopravníky, šneková míchačka, naskladňovací vozík šnekový, fermentační žlab, vybírací a míchací fréza, dále kalové čerpadlo s rozvodem, regulačními prvky a manipulační nádrží na kaly. Elektrické ovládání je soustředěno do prostoru velína a u důležitých strojů. Provoz je vybaven stoptlačítky pro případ poruchy nebo havárie.
Technologický proces Sestává ze tří cyklů - naskladňování, překopávání, vyskladňování. Při naskladnění je kompostovaný materiál dopraven nakládací technikou do zásobníku homogenizátoru, odkud je přes dopravník krátkodobě ukládán do manipulačního prostoru haly, poté nakládacím mechanizmem do dávkovacího stolu, pásovým dopravníkem do šnekové míchačky, kde se znovu homogenizuje a provzdušňuje. Zde jsou pak doplňovány čistírenské kaly. Dopravníky a naskladňovacím šnekovým zařízením se postupně do fermentačního žlabu uloží cca 30 tun materiálu. Výška naskladněné hmoty je hlídána obsluhou. 
Překopávání - přehazování řeší zabudované pojízdné frézovací zařízení uvnitř fermentačního žlabu. Při samovolném postupném biologickém procesu fermentace a dosažení teploty materiálu 45 - 55° C se ručně sepnou elektromotory spodní vybírací frézy, příslušných pásových dopravníků a šnekové míchačky, dávkovacího čerpadla tekuté složky a plnícího pásového dopravníku se shrnovacím vozíkem, čímž dojde k provzdušnění a promíchání materiálu a odpaření vodní páry. 
Po čtyř až šestidenní fermentaci naskladněné hmoty je tato činnost ukončena (podle teploty okolí a druhu materiálu) a získá se tak asi 25 tun kompostu o 40% sušině. 
Vyskladnění se provádí překopávací frézou s vyskladňovacím dopravníkem v reverzním chodu a vynášecím dopravníkem na přívěs nebo na přilehlou plochu na dočasné uskladnění. Tím se uvolní prostor pro další cyklus zpracování odpadů.


navážení materiálu


manipulační plocha, celkový pohled


nakládání materiálu do homogenizátoru


kolaudace


přeprava materiálu do míchacího vozu


nakládání zhomogenizovaného materiálu do fermentačních žlabů


vyskladnění kompostu

Ministr životního prostředí na kompostárně v Sázavě

Ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek navštívil spolu s Jaroslavem Hulákem, radním kraje Vysočina, kompostárnu Svazku obcí pod Peperkem v Sázavě. Se zájmem si prohlédli provoz zařízení, které bylo postaveno s podporou Státního fondu životního prostředí ČR a poté proběhla diskuse se starosty obcí svazku. 


Mistr životního prostředí spolu s dalšímu hosty v kompostárně


Mistr životního prostředí spolu s dalšímu hosty v kompostárně


při besedě v zasedací místnosti obecního úřadu


 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval